WYCENA NIERUCHOMOŚCI
DORADZTWO I ANALIZY RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 
 
 
 
 
Zajmujemy się wyceną nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, która stanowi podstawę do uzyskania rekompensaty przez osoby do tego uprawnione. Obsługujemy klientów z całego kraju.
 
Posiadamy udokumentowane doświadczenie w wycenie nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. mienie zabużańskie). Łączna wartość wycenionych przez nas nieruchomości pozostawionych przekroczyła 220.000.000 zł (stan na 31.12.2017 r.)
Wykonaliśmy w sumie 219 szt. wycen mienia zabużańskiego.
 
Jeśli otrzymali już Państwo postanowienie wojewody zawierające uznanie przedłożonych dowodów spełniających wymogi ustawy o realizacji prawa do rekompensaty, to zawiera ono także wezwanie do wskazania formy realizacji tego prawa oraz do dołączenia do wniosku operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.
 
W celu zlecenia wykonania wymaganego operatu szacunkowego prosimy o kontakt z naszym rzeczoznawcą majątkowym (tel.stac. (12) 444 69 67, tel.kom. 784 727 182) w celu ustalenia warunków współpracy, umówienia się na spotkanie w naszym biurze lub w innym dogodnym dla Państwa miejscu.
 
Wynagrodzenie za sporządzenie operatu szacunkowego ustalane jest indywidualnie z klientem. Jest zależne od złożoności i charakteru części składowych nieruchomości wchodzących w skład pozostawionego mienia. Wynagrodzenie nie zależy od wartości pozostawionego mienia, ani od wielkości należnej rekompensaty.
 
Warunki realizacji operatu szacunkowego zostają określone w pisemnej umowie.
 
Rzeczoznawca określa wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy o realizacji prawa do rekompensaty, na podstawie dowodów zebranych w trakcie postępowania administracyjnego, które wskazane są w postanowieniu wojewody.
 
Wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej rzeczoznawca majątkowy określa według stanu na dzień pozostawienia oraz według cen albo kosztów odtworzenia na dzień sporządzenia wyceny.
 
Wartość rynkową „nieruchomości zabużańskich” rzeczoznawca majątkowy określa na podstawie nieruchomości podobnych, położonych na obecnym terenie Rzeczypospolitej Polskiej uwzględniając przeciętne ceny transakcyjne uzyskane za nieruchomości podobne, zbywane w miejscowości o zbliżonej liczbie mieszkańców, porównywalnym stopniu urbanizacji i charakterze administracyjnym do miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona.
 
Wartość nieruchomości mnoży się przez współczynniki określające różnice w poziomie rozwoju gospodarczego tych województw lub miast w okresie przed 1939 r., wymienione w ustawie.
 
Za porównywalne województwa i miasta wydzielone, z uwzględnieniem ww współczynników, uznaje się:
 
1) woj. lwowskie
- województwo podkarpackie (współczynnik 1,00);
2) woj. tarnopolskie
- województwo małopolskie (współczynnik 0,67),
- województwo podkarpackie (współczynnik 0,76);
3) woj. stanisławowskie
- województwo małopolskie (współczynnik 0,74),
- województwo podkarpackie (współczynnik 0,84);
4) woj. wołyńskie
- województwo lubelskie (współczynnik 0,84),
- województwo świętokrzyskie (współczynnik 1,02);
5) woj. poleskie
- województwo podlaskie (współczynnik 0,71);
6) woj. wileńskie
- województwo podlaskie (współczynnik 0,64),
- województwo mazowieckie (współczynnik 0,41);
7) woj. nowogródzkie
- województwo podlaskie (współczynnik 0,80),
- województwo mazowieckie (współczynnik 0,52);
8) woj. białostockie
- województwo podlaskie (współczynnik 1,00);
9) miasto Lwów
- miasto Kraków (współczynnik 1,00);
10) miasto Wilno
- miasto Lublin (współczynnik 1,00).
 
 
Zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20 % wartości tych nieruchomości. Wysokość świadczenia pieniężnego stanowi 20 % wartości pozostawionych nieruchomości.
 
Prawo do rekompensaty potwierdza wojewoda w drodze decyzji. W odwołaniu od tej decyzji można kwestionować ustalenia zawarte we wcześniejszym postanowieniu wojewody np. odnośnie elementów wchodzących w skład pozostawionej nieruchomości.
 
 
 Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 z póżn. zmianami).
                           ustawa.pdf