WYCENA NIERUCHOMOŚCI
DORADZTWO I ANALIZY RYNKU NIERUCHOMOŚCI

   

 

Dokumenty niezbędne do sporządzenia wyceny w przypadku każdego rodzaju nieruchomości:

1.    numer księgi wieczystej,

2.    wypis z rejestru gruntów,

3.    wyrys z mapy ewidencyjnej,

4.   informacja o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy lub decyzja o warunkach zabudowy.

 
Dokumenty dodatkowo wymagane w przypadku wyceny:
 
- nieruchomości gruntowej niezabudowanej

1.    dokumentacja projektowa (jeśli istnieje),

2.     pozwolenie na budowę (jeśli zostało wydane).

 
- nieruchomości zabudowanej

1.    dokumenty związane z obiektem (dokumentacja projektowa, potwierdzenie przyjęcia budynku do eksploatacji, wypis z rejestru budynków, inwentaryzacja obiektu, decyzja o warunkach zabudowy),

2.    pozwolenie na budowę (w trakcie trwającej budowy).

 
- nieruchomości lokalowej

1.    rzut lokalu,

2.    dane powierzchniowo – kubaturowe.

 
- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

1.    zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu,

2.    rzut lokalu,

3.    dane powierzchniowo-kubaturowe.

 
- nieruchomości komercyjnych

1.    dane powierzchniowo-kubaturowe poszczególnych obiektów,

2.    wykaz powierzchni o odmiennych funkcjach,

3.    rzuty kondygnacji,

4.    wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości,

5.    kopie obowiązujących umów z najemcami.

 

 
Proces szacowania wartości nieruchomości jest w każdym przypadku poprzedzony oględzinami nieruchomości oraz analizą rynku nieruchomości, na którym zlokalizowany jest przedmiot wyceny.